[Bitrix\Main\DB\SqlQueryException] 
Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full (400)
INSERT INTO `b_user_session`(`TIMESTAMP_X`, `SESSION_DATA`, `SESSION_ID`) VALUES ('2023-10-02 18:12:00', 'VTBWVFUxOUJWVlJJZkdFNk1UcDdjem8yT2lKUVQweEpRMWtpTzJFNk1UZzZlM002TVRVNklsTkZVMU5KVDA1ZlZFbE5SVTlWVkNJN2FUbzJNRHR6T2pFMU9pSlRSVk5UU1U5T1gwbFFYMDFCVTBzaU8zTTZOem9pTUM0d0xqQXVNQ0k3Y3pveE16b2lUVUZZWDFOVVQxSkZYMDVWVFNJN2FUb3hNRHR6T2pFek9pSlRWRTlTUlY5SlVGOU5RVk5MSWp0ek9qYzZJakF1TUM0d0xqQWlPM002TVRNNklsTlVUMUpGWDFSSlRVVlBWVlFpTzJrNk5USTFOakF3TzNNNk1UYzZJa05JUlVOTFYwOVNSRjlVU1UxRlQxVlVJanRwT2pJNE9EQTdjem94TlRvaVVFRlRVMWRQVWtSZlRFVk9SMVJJSWp0cE9qWTdjem94T0RvaVVFRlRVMWRQVWtSZlZWQlFSVkpEUVZORklqdHpPakU2SWs0aU8zTTZNVGc2SWxCQlUxTlhUMUpFWDB4UFYwVlNRMEZUUlNJN2N6b3hPaUpPSWp0ek9qRTFPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlFU1VkSlZGTWlPM002TVRvaVRpSTdjem95TURvaVVFRlRVMWRQVWtSZlVGVk9RMVJWUVZSSlQwNGlPM002TVRvaVRpSTdjem94T1RvaVVFRlRVMWRQVWtSZlEwaEZRMHRmVjBWQlN5STdjem94T2lKT0lqdHpPakl4T2lKUVFWTlRWMDlTUkY5RFNFVkRTMTlRVDB4SlExa2lPM002TVRvaVRpSTdjem95TURvaVVFRlRVMWRQVWtSZlEwaEJUa2RGWDBSQldWTWlPMms2TUR0ek9qSXhPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlWVGtsUlZVVmZRMDlWVGxRaU8yazZNRHR6T2pFME9pSk1UMGRKVGw5QlZGUkZUVkJVVXlJN2FUb3dPM002TWpBNklrSk1UME5MWDB4UFIwbE9YMEZVVkVWTlVGUlRJanRwT2pBN2N6b3hNRG9pUWt4UFEwdGZWRWxOUlNJN2FUb3dPMzE5VTBWVFUxOUpVSHh6T2pFek9pSTBOQzR5TURFdU56SXVNalV3SWp0VFJWTlRYMVJKVFVWOGFUb3hOamsyTWpVNU5URTVPMGxUWDBWWVVFbFNSVVI4VGp0Q1dGOVRSVk5UU1U5T1gxTkpSMDU4Y3pvek1qb2lObVUzWW1GallUazBZalEwT1dWak1ETXlOV1E0TmpaaE9XUmpNekEzTUdVaU8xTkZVMU5mU1VSZlZFbE5SWHhwT2pFMk9UWXlOVGsxTVRrN1UwVlRVMTlQVUVWU1FWUkpUMDVUZkdFNk5UcDdjem81T2lKMGJWOXRZVzVoWjJVaU8zTTZPVG9pZEcxZmJXRnVZV2RsSWp0ek9qRTVPaUowYlY5eVpXRmtYM04xWW05eVpHbHVZWFJsSWp0ek9qRTVPaUowYlY5eVpXRmtYM04xWW05eVpHbHVZWFJsSWp0ek9qSXdPaUowYlY5M2NtbDBaVjl6ZFdKdmNtUnBibUYwWlNJN2N6b3lNRG9pZEcxZmQzSnBkR1ZmYzNWaWIzSmthVzVoZEdVaU8zTTZNakU2SW5SdFgzSmxZV1JmYzJOb1pXUjFiR1Z6WDJGc2JDSTdjem95TVRvaWRHMWZjbVZoWkY5elkyaGxaSFZzWlhOZllXeHNJanR6T2pJek9pSjBiVjl5WldGa1gzTm9hV1owWDNCc1lXNXpYMkZzYkNJN2N6b3lNem9pZEcxZmNtVmhaRjl6YUdsbWRGOXdiR0Z1YzE5aGJHd2lPMzFtYVhobFpGOXpaWE56YVc5dVgybGtmSE02TXpJNklqSmpZekJtWVRneVlXVXpabUV6TUdVNU5tWTJZakF6WmpNek5UaGpZekl4SWp0eVpXWmxjbVZ5TVh4T08zSmxabVZ5WlhJeWZFNDdjbVZtWlhKbGNqTjhUanRUUlZOVFgxTkZRVkpEU0VWU1gwbEVmR2s2TVRnMU8xTkZVMU5mVTBWQlVrTklSVkpmVGtGTlJYeHpPak02SW1KdmRDSTdVMFZUVTE5VFJVRlNRMGhGVWw5RFNFVkRTMTlCUTFSSlZrbFVXWHh6T2pFNklsa2lPMU5GVTFOZlUwVkJVa05JUlZKZlUwRldSVjlUVkVGVVNWTlVTVU44Y3pveE9pSk9JanRUUlZOVFgxTkZRVkpEU0VWU1gwaEpWRjlMUlVWUVgwUkJXVk44VGp0VFJWTlRYMHhCVTFSZlVGSlBWRTlEVDB4OFRqdFRSVk5UWDB4QlUxUmZWVkpKZkU0N1UwVlRVMTlNUVZOVVgwaFBVMVI4VGp0VFJWTlRYMHhCVTFSZlVFRkhSWHhPTzFORlUxTmZURUZUVkY5RVNWSjhUanRUUlZOVFgwaFVWRkJmVWtWR1JWSkZVbnhPTzFORlUxTmZRMDlWVGxSU1dWOUpSSHhPTzFORlUxTmZRMGxVV1Y5SlJIeE9PMU5GVTFOZlUwVlRVMGxQVGw5SlJIeE9PMU5GVTFOZlVrVkdSVkpGVWw5SlJIeE9PMFpTVDAxZlUwVkJVa05JUlZKZlNVUjhUanRUUlZOVFgwWlNUMDFmVTBWQlVrTklSVkpUZkU0N1UwVlRVMTlTUlZGVlJWTlVYMVZTU1Y5RFNFRk9SMFY4VGp0VFJWTlRYMHhCVTFSZlJFbFNYMGxFZkU0N1UwVlRVMTlNUVZOVVgxQkJSMFZmU1VSOFRqdFRSVk5UWDBkU1FVSkNSVkpmVTFSUFVGOVVTVTFGZkU0N1UwVlRVMTlIVWtGQ1FrVlNYMFJGUmtWT1EwVmZVMVJCUTB0OFlUb3dPbnQ5UVVOVVNWWkpWRmxmUlZoRFJVVkVTVTVIWDA1UFZFbEdTVVZFZkU0N1FrbFVVa2xZWDBOUFRsWkZVbE5KVDA1ZlEwOU9WRVZZVkY5ek1YeGhPak02ZTNNNk1qb2lTVVFpTzA0N2N6bzJPaUpGV0ZCSlVrVWlPMms2TVRZNU5qSTRNRE0wTUR0ek9qWTZJbFZPU1ZGVlJTSTdZVG93T250OWZWTkZVMU5mVTBoUFYxOUpUa05NVlVSRlgxUkpUVVZmUlZoRlEzeE9PMVZPU1ZGVlJWOUxSVmw4Y3pvek1qb2lZVGs0WkRaaFltTTJZelZtT0RreE1ERXhaVEpsTkRBeVpqUTFORGRqTVRNaU8wSllYMHhQUjBsT1gwNUZSVVJmUTBGUVZFTklRVjlNVDBkSlRueGhPakk2ZTNNNk5Ub2lURTlIU1U0aU8zTTZNRG9pSWp0ek9qRTFPaUpRVDB4SlExbGZRVlJVUlUxUVZGTWlPMms2TUR0OVEwRlVRVXhQUjE5RFQwMVFRVkpGWDB4SlUxUjhZVG94T250cE9qRTBPMkU2TVRwN2N6bzFPaUpKVkVWTlV5STdZVG93T250OWZYMUJVMUJTVDE5Q1FWTkxSVlJmUTA5VlRsUkZVbE44WVRveE9udHpPakk2SW5NeElqdGhPakU2ZTJrNk1EdGhPalU2ZTNNNk5Ub2lVa1ZCUkZraU8yRTZNenA3Y3pvMU9pSkRUMVZPVkNJN2FUb3dPM002TlRvaVZFbFVURVVpTzNNNk1Eb2lJanR6T2pRNklraFNSVVlpTzNNNk9Eb2lMMkpoYzJ0bGRDOGlPMzF6T2pVNklrUkZURUZaSWp0aE9qTTZlM002TlRvaVEwOVZUbFFpTzJrNk1EdHpPalU2SWxSSlZFeEZJanR6T2pBNklpSTdjem8wT2lKSVVrVkdJanR6T2pFMk9pSXZZbUZ6YTJWMEx5TmtaV3hoZVdWa0lqdDljem8zT2lKRFQwMVFRVkpGSWp0aE9qTTZlM002TlRvaVEwOVZUbFFpTzJrNk1EdHpPalU2SWxSSlZFeEZJanR6T2pNek9pTFFvZEdBMExEUXN0QzkwTFhRdmRDNDBMVWcwWUxRdnRDeTBMRFJnTkMrMExJaU8zTTZORG9pU0ZKRlJpSTdjem95TURvaUwyTmhkR0ZzYjJjdlkyOXRjR0Z5WlM1d2FIQWlPMzF6T2pnNklsQkZVbE5QVGtGTUlqdGhPalE2ZTNNNk1qb2lTVVFpTzJrNk1EdHpPak02SWxOU1F5STdjem93T2lJaU8zTTZOVG9pVkVsVVRFVWlPM002TXpFNkl0Q1MwWVhRdnRDMFhOR0EwTFhRczlDNDBZSFJndEdBMExEUmh0QzQwWThpTzNNNk5Eb2lTRkpGUmlJN2N6bzJPaUl2WVhWMGFDOGlPMzF6T2pjNklrUkZSa0ZWVEZRaU8ySTZNVHQ5ZlgxcFlteHZZMnN1ZG05MFpYeGhPakU2ZTNNNk16STZJbUpoWmpjd05XWmlabUZtT1RBNU1HTm1OMlkxTlRsaU4yUmxOREpqT0RjMElqdGlPakU3ZlVsQ1RFOURTMTlEVDFWT1ZFVlNmR0U2TVRwN2FUb3dPMms2TVRBNE5UWTdmVk5CVEVWZlZWTkZVbDlKUkh4cE9qa3dPVEV6T1RZN1R6Rm1Oa0ZqTWpneVIwVnNkMlJ1Ykc1MGFFeE1TVUZNVVVsbGN6QnRlVFZmYzNCeVpXRmtRMjl2YTJsbGMzeGhPakE2ZTMxUE1XWTJRV015T0RKSFJXeDNaRzVzYm5Sb1RFeEpRVXhSU1dWek1HMTVOVjlmWDNOMGIzSmxmR0U2TVRwN2N6bzBPaUpzYVhOMElqdGhPakU2ZTJrNk1EdHpPakV6T2lKemNISmxZV1JEYjI5cmFXVnpJanQ5ZlV4UFEwRk1YMUpGUkVsU1JVTlVVM3hoT2pJNmUzTTZNVG9pUXlJN2FUb3dPM002TVRvaVVpSTdjem93T2lJaU8zMD0=', 'O1f6Ac282GElwdnlnthLLIALQIes0my5')
/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php:153
#0: Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:327
#1: Bitrix\Main\DB\Connection->query
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:376
#2: Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:451
#3: Bitrix\Main\DB\Connection->add
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php:937
#4: Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php:42
#5: Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php:88
#6: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write
	
#7: session_write_close
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/application.php:363
#8: Bitrix\Main\Application->terminate
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/lib/application.php:336
#9: Bitrix\Main\Application->end
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3489
#10: CAllMain::FinalActions
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:61
#11: require(string)
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#12: require_once(string)
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/footer.php:4
#13: require(string)
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/catalog/index.php:765
#14: include_once(string)
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:184
#15: include_once(string)
	/var/www/vhosts/sto-tvk.ru/httpdocs/bitrix/urlrewrite.php:2
----------